Dane wrażliwe RODODane osobowe to w ostatnich czasach nośny temat. Rozszerza się zakres ich ochrony. Przetwarzanie danych dotyczy zarówno podmiotów publicznych, (takich jak organy państwowe i ich jednostki organizacyjne), podmiotów niepublicznych realizujących zadanie publiczne, jak i podmiotów prywatnych (spółki, przedsiębiorcy).

Obecny i przyszły system prawny ochrony danych osobowych zakłada istnienie dwóch kategorii danych osobowych. Należą do nich zwykłe dane osobowe oraz szczególne kategorie danych, tzw. "dane wrażliwe" czy też "dane sensytywne. Podział ten wynika z potrzeby szerszej i bardziej intensywnej ochrony tej drugiej kategorii. Dane szczególnie chronione dotyczą sfery prywatności i intymności człowieka.

Identyfikacja osoby fizycznej może odbyć się za pomocą najbardziej podstawowych danych: imienia, nazwiska, adresu lub zameldowania, numeru PESEL, NIP czy numeru telefonu, czy numeru IP. Wymienione rodzaje dane nazywane są danymi zwykłymi.

Która dane są wrażliwe?

Bardzo wielu przedsiębiorców prowadzących swoje interesy za pomocą internetu chce poinformować swoich klientów o nowościach i promocjach. W tym celu firma wykorzystuje między innymi newsletter, który jest formą marketingu.

RODO dzieli dane osobowe na „zwykłe” i „szczególne”.  Rozporządzenie wskazuje katalog danych szczególnych, których naruszenie może mieć poważniejsze konsekwencje niż w przypadku naruszenia zwykłych danych osobowych. Nowe unijne rozporządzenie (RODO) określa zamknięty katalog szczególnych kategorii danych, podlegających ochronie. Należą do nich:

 • Dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne;
 • Poglądy polityczne;
 • Przekonania religijne lub filozoficzne;
 • Przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową;
 • Dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym;
 • Dane dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.


Co do zasady, przetwarzanie szczególnych kategorii danych jest zabronione. Art. 9 ust. 2 RODO wskazuje jednak wyjątki, w przypadku których przetwarzanie danych wrażliwe będzie legalne. Zgodnie z brzmieniem przepisu Administrator będzie mógł przetwarzać szczególne kategorie danych jeżeli:

 • Osoba, której dane dotyczą, udzieli na to wyraźnej zgody;
 • Przetwarzanie dotyczy danych osobowych w sposób oczywisty upublicznionych przez osobę, której dane dotyczą;
 • Przetwarzanie jest niezbędne w celu ochrony zdrowia lub życia danej osoby, a ona sama nie jest w stanie wyrazić w tym zakresie oświadczenia;
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą;
 • Przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy;
 • Przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym do celów badań naukowych lub historycznych lub statystycznych.


“Podstawa prawna: art. 4 pkt 13 -15, art. 9 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych”